Έκδοση κοινόχρηστων πολυκατοικιών σε Αθήνα, Πειραιά και Προάστια

Η έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικίας αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική υπηρεσία που σίγουρα δεν θα πρέπει να την παραβλέψετε.

Έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικιών

Αναθέτοντας σε εμάς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την πολυκατοικία σας, σας κάνουμε δώρο την έκδοση κοινοχρήστων. Η έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικιών παρέχεται από την επιχείρησή μας που διαθέτουμε το πιο εξελιγμένο πρόγραμμα.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα της έκδοσης των κοινοχρήστων είναι οι εξής:

  • Επιμερισμός των κοινόχρηστων δαπανών της πολυκατοικίας βάσει αναλογισμού σε συγκεντρωτική κατάσταση κοινόχρηστων δαπανών.
  • Ειδοποίηση πληρωμής κοινοχρήστων για όλα τα διαμερίσματα με ανάλυση για κάθε κατηγορία δαπανών με πλήρη ανάλυση των ενδείξεων του μετρητή θέρμανσης (ωρομέτρηση, ογκομέτρηση, θερμιδομέτρηση), ειδικά για τις πολυκατοικίες που έχουν σύστημα αυτονομίας θέρμανσης .
  • Την αντίστοιχη σε κάθε ειδοποίηση εξοφλητική απόδειξη κοινοχρήστων δαπανών.
  • Εντός 24 ωρών παράδοση στον διαχειριστή της πολυκατοικίας τον φάκελο κοινοχρήστων με:

Συγκεντρωτική κατάσταση κοινόχρηστων δαπανών. Ειδοποίηση πληρωμής κοινοχρήστων πολυκατοικιών για όλα τα διαμερίσματα με ανάλυση για κάθε κατηγορία δαπανών. Αντίστοιχη σε κάθε ειδοποίηση εξοφλητική απόδειξη κοινοχρήστων δαπανών.
Κατά την έκδοση των κοινοχρήστων σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη η διαχείριση της πολυκατοικίας πρέπει να κρατά αρχείο με τα ανάλογα παραστατικά, καθώς επίσης και να αναρτά σε πίνακα ανακοινώσεων τις μηνιαίες δαπάνες , όπου θα εμφανίζεται η συγκεντρωτική κατάσταση κοινοχρήστων και όλα τα αντίγραφα παραστατικών του μήνα, ώστε οι ένοικοι/ιδιοκτήτες να είναι ενημερωμένοι.

Στις πολυκατοικίες οι κοινόχρηστοι χώροι είναι τα πλατύσκαλα, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας (ασανσέρ), ο κήπος, η είσοδος, η ταράτσα, οι θέσεις στάθμευσης, οι αποθήκες, το υπόγειο, η πιλοτή, το δώμα , το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και γενικά όλοι οι ιδιωτικοί χώροι που προορίζονται για κοινή χρήση.

Επίσης σε πάρα πολλές πολυκατοικίες στην Αθήνα, μαζί με την έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικιών, καταβάλλεται και ένα μέρος από το χρηματικό ποσό το οποίο συγκεντρώνεται σαν αποθεματικό για τυχόν έκτακτα έξοδα.

Μπορείτε να στείλετε τα έξοδα για τα κοινόχρηστα πολυκατοικίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω φαξ, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 2109328019 – 6980559248.

Μπορούμε να σας στείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα κοινόχρηστα και μπορείτε κι εσείς να τα εκτυπώσετε,να τα μοιράσετε στην πολυκατοικία.

Τι να προσέξετε σχετικά με τα κοινόχρηστα Πολυκατοικιών:

Με πρόστιμο 2.000 ευρώ θα απειλείται η διαχείριση της πολυκατοικίας που δεν θα δημοσιεύει στον πίνακα κοινοχρήστων μαζί και τα παραστατικά εξόδων για καθαρισμό, κηπουρό, βάψιμο πολυκατοικίας, συντήρηση ανελκυστήρα και όποια άλλη εργασία εκτελείται στο κτήριο. Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθεί να απαλλάξει τους ενοίκους πολυκατοικιών από αδικαιολόγητες και υπερβολικές χρεώσεις στα κοινόχρηστα που δεν πιστοποιούνται με τα κατάλληλα παραστατικά.

Η αγορανομική διάταξη όπου υπεγράφη και ισχύει άμεσα επιδιώκει την πάταξη της μαύρης εργασίας και υποχρεώνει την διαχείριση να αναρτά:

Μαζί με τον πίνακα για τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών, τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις πληρωμών, για οποιεσδήποτε εργασίες που γίνονται στην πολυκατοικία π.χ. αλλαγή στις κλειδαριές κλπ.

Βάσει της Αγορανομικής διάταξης με Αριθμ. Α4-333 02/2013 (ΦΕΚ Β874/11-04-2013) του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο €2.000 (2000 Ευρώ) στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικιών, δεν αναρτούν αντίγραφα νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται σε αυτά.

Αγορανομική Διάταξη 02/8.4.2013
Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών
Αριθμ.Α4−333
Αγορανομική Διάταξη 02/2013

(ΦΕΚ Β’ 874/11-04-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

Του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 298), και ιδίως το άρθρο 1.
Το Ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/1946 “Περί Αγορανομικού Κώδικα” και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 115/2008) και ιδιαίτερα το άρθρο 8α όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 236 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)».

Την υπ’ αριθμ. Α.Δ. 7/2009 Αγορανομική Διάταξη «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14−5−09» (ΦΕΚ Β΄ 1388) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (ΦΕΚ Α΄ 213/2009).

Το Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).
Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α΄/20−6−2012).
Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).
Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).
Την με αρ. 30376/Δ106 721/05−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β΄ 2094/2012).

Την ανάγκη θέσπισης μέτρων αναφορικά με την ανάρτηση των νομίμων παραστατικών στοιχείων κατά την έκδοση κοινοχρήστων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού.
Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

«Άρθρο 1
Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας:
Τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά.

Σε περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν:

Μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

Άρθρο 2 – Κυρώσεις
1.Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Άρθρο 3 – Ισχύς της παρούσας
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έκδοση κοινόχρηστων πολυκατοικίας σε Αθήνα, Πειραιά και προάστια.

Έκδοση Κοινόχρηστων Πολυκατοικίας

Κοινόχρηστα Πολυκατοικιών – Έκδοση κοινόχρηστων πολυκατοικίας

Scroll to Top